jason5480

Two MA Signal Indicator

jason5480 Cập nhật   
This Signal Indicator that emits a signal based on two MAs crossover/crossunder. It is designed to be used as an External Input for "Template Trailing Strategy" to verify the correctness of the External Deal Condition Mode of the aforementioned script and the Internal Strategy logic. Also, this script is a simple example on how to create custom signal indicators that can be "pugged" to the "Template Trailing Strategy" and get all the features this strategy script can provide!
Phát hành các Ghi chú:
 • Minor refactoring
Phát hành các Ghi chú:
 • The convention that is demonstrated for this signal indicator is the following: The signal is a two digit integer. The second digit (the one on the left) is the channel of communication for the long deals and the first digit is the channel of communication for the short deals. To be more specific if the digit of the channel is 2 you start and if it is 1 you end the deal otherwise you do nothing. So the possible values are 20 (start long), 10 (end long), 02 (start short), 01 (end short), 00 (no operation), 21 (end short and start long), 12 (end long and start short). This approach has the advantage that you can pass information both for longs and shorts in the same bar. The user of this input may use the integer division and modulo by 10 to extract each digit and get signal for both channels
 • Change default fastMA color
Phát hành các Ghi chú:
 • Edit last comment to refer to the correct possible values of the signal
Phát hành các Ghi chú:
 • Set minimum value to MA length
Phát hành các Ghi chú:
 • Added trend filters into the indicator logic
 • Now indicator also can emit cancelation signals to inform the "Template Trailing Strategy" that should cancel any existing unfiled stop-limit orders
 • Draw the signals using external_input_utils library that also TTS uses to decode the signals
Phát hành các Ghi chú:
 • The ema now use security in a "secure" way so it does not repaint in higher timeframes in real-time bars...
Phát hành các Ghi chú:
 • Update exernal_input_utils library
Phát hành các Ghi chú:
 • Add alerts for start end and cancel signals.
Phát hành các Ghi chú:
 • Minor refactoring checking #region feature
Phát hành các Ghi chú:
 • Show the actual signal value in the status line and data window
Phát hành các Ghi chú:
 • Refactor to make it easier to copy-paste the Signal region to create your own signal indicator
Phát hành các Ghi chú:
Update internal libraries. Use the datagram library to compose the signal.
Phát hành các Ghi chú:
Refactor and update internal libraries
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?