cheatcountry

Ehlers Detrending Filter [CC]

The Detrending Filter was created by John Ehlers and this is a complementary indicator to one of my previous scripts:
This indicator builds upon his previous work by attempting to detrend the underlying source data that is used to calculate the final result. He was able to create a leading indicator by removing the trend data and by using his previous calculations to turn the source data into a leading indicator.

There are two ways to understand this indicator. First if the indicator is below the midline then it is in a mid to longterm downtrend and if it is above the midline then it is in a mid to longterm uptrend. Also this indicator shows great promise in predicting future trends so because of that aspect, it may give some false signals from time to time.

I have color coded everything to account for both strong signals and normal signals. Strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?