elecbotcrypto

Elecbot MacdVol Trend

Elecbot MacdVol Trend for Crypto
MACD and cross over of the averages are one of the uses of the MACD indicator technique. Using the MACD histogram and the MACD divergence are two important methods for giving reversal alerts.
The transaction volume is displayed, when the volume is traded with linear visuals
Phát hành các Ghi chú: update account transfer: eleccrypto
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận