gentradex28

MAS : Multipe Moving Average ( MA )

Simple Moving Average (MA) indicator to assist newbies traders. Suitable to forecast uptrend sign.

Yellow - MA5 > MA10 - beginning of uptrend
Green - MA10 > MA20 - uptrend increase
Cyan - MA20 > MA50 - strong uptrend

Dot / Small Circle - line MA20

Line MA50 (purple) above line MA200 - bullish and strong Uptrend

---------------------------

Indicator ringkas sesuai untuk newbies trader. Ia memudahkan kita melihat trend kerana line-line MA diringkaskan dalam bentuk warna.

1. Warna Kuning
- bila MA5 berada diatas MA10, kawasan kuning muncul/terbentuk
- ini menandakan permulaan awal uptrend.

2. Warna Hijau - bila MA10 berada di atas MA20, kawasan hijau muncul/terbentuk
- ini menandakan uptrend semakin meningkat.

3. Titik-titik hijau/merah - adalah line MA20.

4. Warna Biru Muda - bila MA20 berada di atas MA50, kawasan biru muda muncul/terbentuk
- ini menandakan uptrend kuat

5. Strong Uptend / Strong Bullish - apabila line MA200 (Merah) berada di bawah MA50 (Purple)

Indicator ini hanya untuk melihat trend. Sekiranya ingin membuat entry BUY, banyak faktor-faktor lain perlu di ambil kira.
Boleh study dan lihat candle-candle sebelum (history), dan perhatikan dan kaji area-area yang sesuai untuk entry

Diharapkan indicator ini dapat membantu dan memudahkan trader. TQ :)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?