JustUncleL

8 Pair Strength R2.0 updated by JustUncleL

JustUncleL Wizard Cập nhật   
This is an updated script Originally written by @glaz

Description:
This study is a version of Currency Strength Meter, that utilises TradingView's built-in "True Strength Index" (TSI) function. The TSI uses moving averages of the underlying momentum of a financial instrument.

Modifications:
10-Nov-2017 by JustUncleL
  • Corrected the weighting on JPY pairs, by dividing their close values by 100 to bring them within 1.0 range of the other pairs.
  • Added option to use different Data Source, eg hl2, hlc3, ohlc4 etc.
  • Updated to PineScript version 3.
  • Updated variable names to reflect their origin.
Phát hành các Ghi chú:
Some minor changes.

  • Added max_bars_back=100 parameter to study line. This should prevent "index out depth" errors, which appear to occur at random.
  • Added minval/maxval limits to fast and slow.
  • Changed order of plots so they show up in alphabetic order in the "Style" parameters of the script.
  • Increased default linewidth.
Phát hành các Ghi chú:
...
Added with optional Dynamic coloured labels at the end of the Strength lines.
Phát hành các Ghi chú:
... R2.2 by JustUncleL
  • Improved labelling options.
  • Added option to use ATR weighted (default) pair influences in the Strength calculations, the overall results compared with standard calculation though are only minor, but may help in certain situations.

JustUncleL
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?