faresg7900

TSI CCI Hull with profit$$$$ , Alert version

This is a modified version of @SeaSide420 TSI CCI Hull with profits exit on long and short order with alert as well

original script :

the strategy script:

/// feel free to edit/improve and comment

Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

been waiting for this! thank you
+5 Phản hồi
faresg7900 mattattack1
@mattattack1, most welcome
Phản hồi
Great! :-D
+2 Phản hồi
faresg7900 SeaSide420
@SeaSide420, thanks to you sir ;)
+1 Phản hồi
mehdiakbari472 faresg7900
Phản hồi
mehdiakbari472 mehdiakbari472
Phản hồi
你好"Short TP"是什么意思,谢谢。
Phản hồi
I found repainting to occur. Is there a solution? Is there any problem with the setting as 'once per bar close' ?
Phản hồi