mmmarsh

Titans Engulfing Retracement Zones

The Titan Engulfing Retracement Zones indicator detects Engulfing Candlesticks on a higher user defined timeframe, and uses that event to plot retracement and extension levels on the chart for ease of users' chart reading and trade execution. The four retracement levels, two of which delimit the target entry zone, and another two delimiting the target exit zone, are also user defined.

The user of this indicator is advised that the default levels provided are unoptimized. The user of this indicator is advised to use this indicator at his or her own risk.

To further filter out the results of Engulfing Candlestick detection, a long wick condition has been included into the detection mechanics.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?