RicardoSantos

Multiple Frequency Volatility Correlation

This is a complex indicator that looks to provide some insight into the correlation between volume and price volatility .
Rising volatility is depicted with the color green while falling volatility is depicted with purple.
Lightness of the color is used to depict the length of the window used, darker == shorter in the 2 -> 512 window range.

Phát hành các Ghi chú: added a histogram to show last and recent(10 bars) distribution of correlation
Phát hành các Ghi chú: updated histogram calculation, it now allows the input length of the aggregation of values, added values display on histogram bars.
Phát hành các Ghi chú: added labels with some description.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?