Bill_1142

Price Target Pullback Correction or Bear

Bill_1142 Updated   
Price Target percent drop is an indicator that allows you to set default percentage down from the 52 week high.

A pullback, correction, bear and a bear market is marked as a 5%, 10%, 20% or 40% drop from the 52 week highest price, so this will show the target price to buy at if these thresholds are hit.

You can change the default values of 5%, 10%, 20% and 40% to any percentage and the price will reflect the change of the default value. Furthermore, the default to use 52 weeks can be changed to find the highest price from the last 26 weeks or 104 weeks.
Phát hành các Ghi chú: Added option to choose how many bars to use to find highest price
Phát hành các Ghi chú: Added 4 more price targets
Last 5 price targets can be removed by setting percentage to 0
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?