Ramonimous

Rainbow Channel

I have designed this indicator with the idea of ​​staying focused on the price during the corresponding trend, for this I have built a rainbow channel
The upper part of the channel is painted in colors during the uptrend, at this time the lower part turns gray to focus only on the longs signals
The lower part of the channel is painted in colors during the downtrend, at this time the upper part turns gray to focus only on the shorts signals
The signals are followed by a mark that indicates when to close that trade.
The indicator works with all timeframes, I use it on the 1 hour chart and I do the trades in 1 minute.


CREDITS:
- @DonovanWall for his study "Gaussian Channel " included in this script
- @Alex Orekhov (everget) for his study "HalfTrend" included in this script
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?