BarefootJoey

Hurst Diamond Notation Pivots

This is a fairly simple indicator for diamond notation of past hi/lo pivot points , a common method in Hurst analysis. The diamonds mark the troughs/peaks of each cycle. They are offset by their lookback and thus will not 'paint' until after they happen so anticipate accordingly. Practically, traders can use the average length of past pivot periods to forecast future pivot periods in time🔮. For example, if the average/dominant number of bars in an 80-bar pivot point period/cycle is 76, then a trader might forecast that the next pivot could occur 76-ish bars after the last confirmed pivot . The numbers/labels on the y-axis display the cycle length used for pivot detection. This indicator doesn't repaint, but it has a lot of lag; Please use it for forecasting instead of entry signals. This indicator scans for new pivots in the form of a rainbow line and circle; once the hi/lo has happened and the lookback has passed then the pivot will be plotted. The rainbow color per wavelength theme seems to be authentic to Hurst (or modern Hurst software) and has been included as a default.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?