The-4xdev-company

Bollinger Bands Fibonacci Ratios Strategy

Hello, everyone!

We have just released an innovative strategy for TradingView. It allows you to identify price pivot points and volatility .


This strategy is:


Features

Thanks to the BB Fibo strategy, you can:

 • Trade stocks and commodities .

 • Identify price pivot points .

 • Choose any band for trading Long or Short positions.

 • Swap upper and lower bands applying Use Reverse Buy/Sell parameters.


Note! The upper bands are for the Long position. The lower bands are for the Short positions.


Parameters

We have equipped our strategy with more than 14 additional parameters. So, you can configure the EA according to your needs!

 • Inputs:

  Length

 • Source: Open, High, Low, Close, HL2 , HLC3, OHLC4

 • Offset

 • Fibonacci Ratio 1 — a Fibonacci factor for the 1st upper and lower indicator lines calculating.

 • Fibonacci Ratio 2 — a Fibonacci factor for the 2nd upper and lower indicator lines calculating.

 • Fibonacci Ratio 3 — a Fibonacci factor for the 3d upper and lower indicator lines calculating.

 • Use Reverse Buy — the strategy will use lower Bollinger bands instead of upper ones.

 • Fibonacci Buy — band selection for opening Long positions conditions.

 • Use Reverse Sell — the strategy will use upper Bollinger bands instead of lower ones.

 • Fibonacci Sell — band selection for opening Short positions conditions.
  Style:

 • Basis — baseline color and style settings.

 • Upper 3 — the 3d upper line color and style.

 • Upper 2 — the 2nd upper line color and style.

 • Upper 1 — the 1st upper line color and style.

 • Lower 1 — the 1st lower line color and style.

 • Lower 2 — the 2nd lower line color and style.

 • Lower 3 — the 3d upper line color and style.

 • Background — the background color within the 3d upper and 3d lower indicator band.

 • Precision — the number of decimals for BB Fibo values.


  Note! Try BB Fibo on your demo account first before going live.Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?