smir

SamLRSD

569 lượt xem
15
  • Linear Regression curve supported by Upper and Lower Standard Deviation bands to support your decision
  • Linear regression series is the average of Close and VWAP to guarantee volume is represented in calculation
  • Interpretation is similar to what you do with Bollinger Bands
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận