OITHE

Tom Demark Sequential Indicator (TDI)

Hi, all. I have studies several indicators and scripts related to Tom Demark sequential indicator and assembled my own script.
This the first version - 01 by 04122018. I will continue to work on it. What the space.
Phát hành các Ghi chú: Reversed the colors - which is the correct representation of advised action: green=BUY, red=SELL
Phát hành các Ghi chú: I have made a few changes.
Primarily to simplify.
9s and 13s are converted to B and S by its color.
Phát hành các Ghi chú: bugs fixed

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?