SeaSide420

Indicator420

double hull moving average crossover
hull moving average / volume weighted moving average crossover

Red dot = SELL
Green dot = BUY
or
Longest MA color change to green = BUY
Longest MA color change to red = SELL

by SeaSide420
Phát hành các Ghi chú: named plots for alert users, changed default hull period to 100 (good for 1h chart)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?