NYBKLYN

Edge of Momentum

The script was designed for the purpose of catching the rocket portion of a move (the edge of momentum).

Long

--When RSI closes over 60, take long order 1 tick above that bar. The closed bar above RSI 60 will be colored "green" or whatever color the user chooses. ( RSI > 60)

--On a long position, exit will be a closed bar below the ema (low, 10) . The closed bar below the ema will be colored "yellow." (Price < ema )

--Note: On a long position there is no need to exit when a closed bar is colored "purple." RSI is just below 60 but above 40 . Pullback or chop

Short

--When RSI closes below 40 , take a short order 1 tick below that bar. The closed bar below RSI 40 will be colored "red." RSI<40)

--On a short position, exit will be a closed bar above the ema (low, 10). The closed bar above the ema will be colored "purple." (Price > ema )

--Note: On a short position there is no need to exit when a closed bar is colored "yellow."


Note: You may see a series of purple and yellow bars, that is simply chop. I define chop as RSI moving between 60 and 40 .
Trade should only be taken above green colored candle(long) and below red colored candle (short). No position should be taken off yellow or purple candle (chop)

Again this is designed to catch the momentum part of a move, and to help reduce some entries during chop. It is a simple systems that beginning traders can use and profit from.

Note: I don't no shit about coding scripts I just learn from reading others.

Enjoy. If you decide to use please drop me a line...suggestions/comments, etc.

Best of luck in all you do.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?