FxTraderProAsistan

Mtf Supertrend Table

FxTraderProAsistan Premium Cập nhật   

english
It is a study of how the supertrend indicator looks on multiple timeframes. You can see the Supertrend direction in Multiple Timeframes by looking at the chart

Türkçe
supertrend indikatörünün çoklu zaman dilimdlerinde nasıl göründüğü yönünde bir çalışmadır. Tabloya bakarak Çoklu Zaman dilimlerinde Supertrend yönünü görebilirsiniz
Phát hành các Ghi chú: With this Update I added values ​​of supertrend indicator on timeframes
Bu Güncelleme ile supertrend göstergesinin zaman dilimlerindeki değerlerini ekledim

Telegram Bağlantı Linki
Sorularınızı buradan sorabilirsiniz = https://t.me/+DR9DhThKJnE2ODM8
Email İletişim = fxtdpr@gmail.com
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?