Yasir_Hameed

Yasir Hameed Advance RSI Indicator

RELATIVE STRENGTH INDEX ( RSI )
This is a tool that is widely used
Especially for Overbought and Oversold systems, but I have made some changes in this indicator,

How to use it...!
I have set it as the default setting
- RSI Length: 7
- Overbought: 70
- Oversold: 30
What is unique about this tool?

we can see 3 conditions:
1) RSI Overbought / Oversold with Bullish Engulfing / Bearish Engulfing
2) RSI Overbought / Oversold with Hammer and Shooting Star
3) RSI Overbought / Oversold with 2 Bullish Bars / 2 Bearish Bars
4) RSI Overbought / Oversold with All Patterns at the same time

When the RSI reaches its Oversold line, the code will wait for Bullish Engulfing pattren, when oversold and Bullish engulfing matched, This indicator will generate a buy signal when the condition is met,
and same as for Bear market, When the RSI reaches its Overbought line, the code will wait for Bearish Engulfing pattren, This indicator will generate a sell/exit signal when the condition is met,

2nd condition is that a Hammer candle will be waited for when RSI touches the Overbought line, for Bullish Move
and Shooting Star candle will be waited for when RSI touches the Overbought line, for Bullish Move, for Bearish Move

3rd Condition is also the same as Condition 1 and Condition 2,
When the RSI reaches its Oversold line, the code will wait for 2 Bullish Bars, when oversold and 2 Bullish Bars matched then this indicator will generate a buy signal, and same as for Bear market,
When the RSI reaches its Overbought line, the code will wait for 2 Bearish Bars, when overbought and 2 Bearish Bars matched then this indicator will generate a Sell signal,

4th Condition is that we can use All Conditions at the same time,
- Bullish Engulfing / Bearish Engulfing
- Hammer and Shooting Star
- 2 Bullish Bars / 2 Bearish Bars

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?