exaim-gmail

Squeeze Momentum 3

exaim-gmail Cập nhật   
# Squeeze Momentum 3

First of All, I would like to give my gratitude to for the initital script's idea.

This is my own version of SQZMOM. I had revised all equations and parameters according to Investopedia.

Still, no matter how much we stick to the indicator, the indicator can not see the future.

Trading results vary from time to time. In my opinion, SQZMOM is great for speculating under 4H timeframe.

Remarks;

- implement horizontal shift
- revised all equations. Unfortunately, there is no magic params.
- Be careful with your money management
- Good Luck
Phát hành các Ghi chú:
Make default shift to 0

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?