lilothebest

ADX and DI For Crypto

customized version to add my favourite settings for crypto

Best time frame is daily followed by 4H

ADX Near 20 or less means trend is choppy and weak
ADX Cross over 30 means trend is starting to gain momentum
ADX Near 75 means momentum is near maximum, trend needs to rest for a while ( The area between 70~90 )
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?