cheatcountry

Ehlers BandPass Filter [CC]

The BandPass Filter was created by John Ehlers (Cycle Analytics For Traders pgs 56-57) and this indicator only works well in choppy markets so I figured it would be useful for the scalpers out there. As you will notice it correctly identifies the peaks and valleys in the underlying stock data but it doesn't work as well when the stock is trending. The black line is a leading signal for the indicator and so I use that as the basis for the buy and sell signals. Make sure to experiment with this one and let me know if you find any better buy and sell signals to work with since I believe this is the first time I have seen this script published. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are other indicators you would like to see me publish or if you want something custom done!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?