machdragon

SymMatrixTable

machdragon Pro Cập nhật   
Simple Example Table for Displaying Price, RSI , Volume of multiple Tickers on selected Timeframe

Displays Price, RSI and Volume of 3 Tickers and Timeframe selected by user input

Conditional Table Cell coloring
Price color green if > than previous candle close and red if < previous candle close
RSI color green if < 30 and red if > 70 (RSI14 by default)
Volume color green if above average volume and red if less than that (SMA20 volume by default)

Can turn on/off whole table, header columns, row indices, or select individual columns or rows to show/hide

// Example Mixed Type Matrix To Table //
access the simple example script by uncommenting the code at the end

Basically I wanted to have the headers and indices as strings and the rest of the matrix for the table body as floats, then conditional coloring on the table cells
And also the functionality to turn rows and columns on/off from table through checkboxes of user input

Before I was storing each of the values separately in arrays that didn't have a centralized way of controlling table structure

so now the structure is :
- string header array, string index array
- float matrix for table body
- color matrix with bool conditions for coloring table cells
- bool checkboxes for controlling table display

Phát hành các Ghi chú: Updated example code description comments for better readability/simplicity
No changes to script functionality

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?