loxx

Clutter Fitler [Loxx]

Clutter Fitler is a simple indicator to demonstrate a clutter filter. The purpose of this technique is to filter useless noise.

What is a Clutter Filter?
For our purposes here, this is a filter that compares the slope of the trading filter output to a threshold to determine whether to shift trends. If the slope is up but the slope doesn't exceed the threshold, then the color is gray and this indicates a chop zone. If the slope is down but the slope doesn't exceed the threshold, then the color is gray and this indicates a chop zone. Alternatively if either up or down slope exceeds the threshold then the trend turns green for up and red for down. Fro demonstration purposes, an EMA is used as the moving average. This filtering technique will be used for future indicators.

Included
  • Bar coloring

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?