inno14

Mini Line Chart

inno14 Cập nhật   
Mini Line Chart show a small line chart beside the main chart. Detail of Mini Line chart as below:
1.Line chart adjustable:
- Size: number of bar to show as line chart
- Source: Open/ High/ Low/ Close/ HL2 / HLC3/ OHLC4
- Color
2.Rainbow Moving average adjustable:
- Type: SMA / EMA
- Period: Period of 1st MA
- Source: Open/ High/ Low/ Close/ HL2 / HLC3/ OHLC4
- Displacement: Period of moving avarage for 2nd MA to 7th MA
- 7 Color
3.Key Level
- Key Level is Line value when Line crossed Rainbow Moving Average
- Direction Up when Line cross over Rainbow Moving Average
- Direction Down when Line cross under Rainbow Moving Average
- Direction Not Defined when Line cross inside Rainbow Moving Average
4.Key Line
- Key Line ploted by Key Level at the main chart
- Width and color of Key Line adjutable.
5.Key Bar
- Key Bar is the Time when Line crossed Rainbow Moving Average
- Key Bar Up when Line cross over Rainbow Moving Average
- Key Bar Down when Line cross under Rainbow Moving Average
- Color of Key Bar Up and Down adjutable
6.Detail Panel
- Background color & Style of Label adjutable
- Size & color of Text adjutable
- Location of Label adjutable by X offset & Y offset
7.Alert
- Alert will send "Key Level" to email or app when Line and Rainbow make a new cross.
8.Trading
- Consider to open position when Price pullback near to "Key Line" then breakout "Key Bar"
- Consider to stay out when Price pullback to "Key Line" then breakout "Key Line".
- Consider to close position or trailing stoploss when Line and Rainbow make a new cross.
- Stoploss, Stop Order may be place at High or Low of Key Bar.
- Take profit may be place at nearest Key Line in the past
- Trailing Stop may be move with Key Line.
Phát hành các Ghi chú: Fix 7th Moving Average Color input (Line 89)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?