cheatcountry

Moving Average Bands [CC]

The Moving Average Bands were created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities July 2021 pg 16) and this is a very handy trend following indicator that will give you the overall trend of the underlying stock. As the bands rise then the stock is in an uptrend and as they fall then it is a downtrend. If the bands stay flat then it is a sideways and/or choppy market. I did change the middle band from what he originally authored because I believe this gives more accurate buy and sell signals so keep that in mind. Feel free to use a different moving average than the original exponential moving average in the formula. As always buy when the indicator lines turn green and sell when they turn red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?