Noldo

ANN MACD (BTC)


Logic is correct.
But I prefer to say experimental because the sample set is narrow. (300 columns)

Let's start:

6 inputs : Volume Change , Bollinger Low Band chg . , Bollinger Mid Band chg ., Bollinger Up Band chg . , RSI change , MACD histogram change.
1 output : Future bar change (Historical)
Training timeframe : 15 mins (Analysis TF > 4 hours (My opinion))
Learning cycles : 337
Training error: 0.009999

Input columns: 6
Output columns: 1
Excluded columns: 0

Grid

Training example rows: 301
Validating example rows: 0
Querying example rows: 0
Excluded example rows: 0
Duplicated example rows: 0

Network

Input nodes connected: 6

Hidden layer 1 nodes: 8
Hidden layer 2 nodes: 0
Hidden layer 3 nodes: 0

Output nodes: 1

Learning rate : 0.6 Momentum : 0.8

More info :
EDIT : This code is open source under the MIT License. If you have any improvements or corrections to suggest, please send me a pull request via the github repository github.com/user-Noldo
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?