SamRecio

30 Second Futures Session Open Range

SamRecio Cập nhật   
This indicator displays 30 second opening ranges from Globex, Europe, and RTH sessions.
From the RTH session range, it also displays infinitely generating Price Targets based on a % of the opening range size.

I am retrieving the 30 second data using the new "request.security_lower_tf()" function.

The importance of these levels is based on the idea that when the market opens, algorithms establish their positions within the first 30 seconds.
These areas can also be seen as potential areas of support and resistance throughout the sessions.

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
-RTH target toggle setting was not linked to the proper place to toggle them on and off, whoops!
it is fixed now.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?