LonesomeTheBlue

Breakout Finder

Helo All,

I got many requests for a Breakout script and here it's. This script searches the breakouts/breakdowns and draw square if there is one.

The options:
"Period" is used to find Pivot Points
"Max Breakout Length" is the maximum length to search breakouts
"Threshold Rate %"
is channel width of the breakout area. calculated using highest/lowest of last 300 bars.
"Minimum Number of Tests" is the minimum number of tests that the Price tried to break the S/R level
and some options for coloring and linestyle

Lets see some examples:

in this example "Minimum Number of Tests" is 2 so the Price must have tested to break resistance area 2 times and then it breaks it as seen in the screenshot:

in following example Threshold rate is %10, so the channel width is very big:

as you can see in followinf screenshot you can choose different colors and line styles:

Alerts added ;)


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Fixed.
Phát hành các Ghi chú: Explanation added
Phát hành các Ghi chú: updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?