DojiEmoji

Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) - Multi timeframe

DojiEmoji Cập nhật   
Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)
KAMA was developed by Perry Kaufman to give better directions of short term market trends.

Idea is similar to an EMA, but it makes adjustments to the smoothing factor by taking Market Noise into consideration. Levels of noise in KAMA is modelled using Kaufman's Efficiency Ratio.

The problem with traditional of moving averages (ie. SMA/EMA) is that they are very sensitive to sudden price movements.

Applications:
- Less prone to false signals compared to other types of moving averages. When price suddenly surges or tanks, KAMA will lag behind telling us that the move is rather abnormal.
- On the other hand, when volatility of price movements is low, KAMA will be close to the ranging candles with a slope approximate to zero. KAMA can be used for filtering out choppy markets.

Other features:
- Multi-timeframe.
- Can visualize levels of market noise with background color mode turned on.
Phát hành các Ghi chú:
New feature: Coded candles to identify price crossing with MA.
Phát hành các Ghi chú:
Amended line 43, calling of nz(src=kama, replacement=close). Previously, param. replacement==0
Phát hành các Ghi chú:
Features:
  • Added: Option to show smooth KAMA (least of squares over same KAMA period).
  • Added: Low/high thresholds for background colors linked to noise (if turned on)
  • Removed: bar colors during crosses

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?