Shauryam_or

Ma Pullback

This indicator is based on ema band....

condition for buy =>

1) price should crossover ema band
2) price pullback on ema band but price should not close below lower band
3)after pullback green candle should close above ema band
4)check candle size when its crossing ema band
5)check previous canlde 7 should not touching cloud so (we can reduce range signal)


condition for sell =>

1) price should crossunder ema band
2) price pullback on ema band but price should not close above upper band
3)after pullback red candle should crossunder ema band
4)check candle size when its crossing ema band
5)check previous canlde 7 should not touching cloud so (we can reduce range signal)

this indicator also for education purpuse how we can make pullback condition....
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?