eykpunter

Fibonacci Zone

eykpunter Pro+ Updated   
My first attempt in Pine.
It is a Donchian Channel, but in stead of the median line I added the four Fibonacci lines and colored three of the five ensuing zones in suggestive colors.
The blue zone is up trend zone
The gray zone is ranging zone
The orange zone is down trend zone.
The white zones are 'in betweens'
For the fibs to function properly it needs to be a 20 - 30 period channel.
Phát hành các Ghi chú: Periods now adaptable in the inputs, corrected the calculation of the Highest Fibonacci Line
Gave the borders a title and added better remarks in the script code.

Enjoy, Eykpunter.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?