SoftKill21

Heikin Ashi + Price Action Crypto LONG Strategy

This is a simple and efficient crypto strategy, designed for big timeframes like 12/24h.

On history it beats buy and hold strategy in many ocasions, and because of a low DD, pyramid can be used to elevate our winnings while still keeping a low DD < 40% avg .

For the purpose of this example, I used 100% of the capital on each trades, together with a comission of 0.1%

Warning : THERE IS NO STOP LOSS ON THIS STRATEGY ,USE IT AT YOUR OWN RISK

This strategy is made with inside Heikin Ashi candles , together with some price actions logics like for long Close > High and green candle and High > High .
We exit when we have a red candle and the current close is lower than the previous Low


If you have any questions, message me in private !

My website: https://www.atraderlife.com/

Telegram group: https://t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?