wamra

3 Series Cross Indicator with Alerts - by WAMRA

wamra Cập nhật   
This Indicator allows users to add any 3 combinations of moving averages ( SMA , EMA , RMA, RSI , Stochastic RSI , WMA , VWAP ) with granular alert conditions.

Users can alert when all series are in climbing or declining mode.
Phát hành các Ghi chú:
 • Addition of RSI / Stochastic RSI Series Types
 • Improved plotting of arrows (up/down) based on cross location and bar high/low
 • Ability to select source for series. Would allow alerts based on different chart sources
 • Remove unused lines
Phát hành các Ghi chú:
 • Add ability to alert on either climbing or declining trend
Phát hành các Ghi chú:
Massive improvements - recommend update asap
 • Added a new unique flag for "3Cs Combined diversion."
 • New parameter flags to disable/enable flags on S1xS2, S1xS3, S2xS3
 • New alert condition for S1xS2, both directions in one alert, with more details
 • New alert condition details for 3Cs (all climbing or all declining)
 • Fixed a bug in the previous alert condition
Phát hành các Ghi chú:
 • Fix a bug in S2 type that was using S3 type
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?