whvntr

Volume Crop ━ Hidden Volume Divergence [whvntr]

whvntr Pro+ Cập nhật   
Volume Divergence
• Formula originated from: "Hidden Price Divergence" (circles) by TheLark. I did two things to harness its
effectiveness:
• Firstly, I developed a unique way to filter out the divergence signals that were appearing on both sides of the
midline. This filter will be known as the "Midline Tool". It filters out a lot of the false signals commonly
associated with oscillators.
• Then, I modified the default format from Price to Volume .
• The midline formula "Midline Tool" was developed by me . It adjusts in the thousands since it's volume .
Let me know in the comments if you would rater have a smaller step value than 10,000. How does it work?
Crossover then Crossunder, the arrows only appear during the first sign of hidden volume divergence once
crossing the midline. Normally, these signs appear on both side of the midline both bearish and bullish no
matter if it's on an oversold or overbought side of the spectrum... Also, let
me know in the comments if you would like for me to release an oscillator version of this
indicator for co-witnessing.

Features:
Volume divergence
Midline Tool©
• Disclaimer: This indicator does not constitute investment advice. Trade at your own risk with the investments
you can afford to lose because all financial investments have risks and this is not a
guarantee
that the volume divergence will be 100% all the time.
Phát hành các Ghi chú:
Tooltips
Phát hành các Ghi chú:
Alerts added
Phát hành các Ghi chú:
Conditions updated
Phát hành các Ghi chú:
Updated Alerts
Phát hành các Ghi chú:
Future updates coming
Phát hành các Ghi chú:
Updated repainting conditions
Phát hành các Ghi chú:
Alerts tested and active. To use: click 🕘Alert + Condition + VOL_CROP + Trigger: "Once Per Bar Close"
Phát hành các Ghi chú:
Alerts in maintenance
Phát hành các Ghi chú:
Depiction of how it works:
Phát hành các Ghi chú:
MACD lengths updated to 7 & 5 from 26 & 12. If you wish to keep the original settings, you may adjust them in the Inputs menu.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?