Gudanin

Reversal picker

Is a tool used to determine market reversals, this tool is built of RSI and Moving Averages. Main aim of this tool is to help make market analysis easier by catching market reversal zones and alerting traders and investors about the market reversing and whether they should buy or sell.

What the tool do

- The tool catches market reversals
- The tool draw new support and resistance line for that period
- The tool alert you whether to buy or sell


How to use the tool

- Sell below resistance line and buy above support line
- The labels will guide you whether to buy or sell
- By default a red line is a resistance line and a green line is a support line
- By default a red label tells you to place a sell position and a green label tells you to place a buy position
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?