freedom_trader_

EMA Divergence

freedom_trader_ Premium Cập nhật   
This script automatically calculates the divergence between your favorite exponential moving average and the current price (13 ema default).
Additionally, it displays the area in yellow once the first threshold gets reached (1.5% divergence default) and in red once the second threshold gets reached (1.5% divergence default).
Phát hành các Ghi chú:
Added the $ value instead of the percentage into the visual pane (now default value) and version with absolute values (now default) doesn't plot the negative bands.
Phát hành các Ghi chú:
Default mode back to percentage. First threshold default to 1.5% and second to 2.75% divergence.
Phát hành các Ghi chú:
Added a "Pullback Mode" where the maximum divergence among the 13ema on the 3mins, 13ema on the 10mins and VWAP will be displayed. There are two thresholds that help identify the divergence, so that yellow and red colors would help the trader understanding the percentage of divergence at a glance.
Phát hành các Ghi chú:
Bug fixing

Trade safe!

Roberto B
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?