Fred6724

Net New Highs/Lows (With visible code)

Fred6724 Cập nhật   
Basically the same script than Carusolnsights but without hidding the lines of code...
"This indicator displays the net number of stocks on the Nasdaq Composite making 52-week highs or lows. For instance, if there are 60 new 52-week highs and 20 new 52-week lows, the net number will display 40 net new 52 week highs. This indicator is particularty useful in gauging what the breadth is of the Nasdaq.
Three days of net 52-week highs show a healthy market which is conducive to increasing exposure. This condition is highlighted with a green background.
Three days of net 52-week lows show an unhealthy market which is conducive to reducing exposure. This condition is high|lighted with a red background."
Phát hành các Ghi chú:
- Removed a useless part of the code

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?