inno14

BO - RSI - M5 Backtesting

inno14 Cập nhật   
BO - RSI - M5 Backtesting -Rule of Strategy

A. Data
1. Chart M5 IDC
2. Symbol: EURJPY

B. Indicator
1. RSI
2. Length: 12 (adjustable)
3. Extreme Top: 75 (adjustable)
4. Extreme Bottom: 25 (adjustable)

C. Rule of Signal
1. Put Signal
* Rsi create a temporary peak over Extreme Top
row61: peak_rsi= rsi>rsi and rsi>rsi and rsi<rsi and rsi>rsi_top
2. Call Signal
* Rsi create a temporary bottom under Extreme Bottom
row62: bott_rsi= rsi<rsi and rsi<rsi and rsi>rsi and rsi<rsi_bot

D. Rule of Order
1. Only 1 trade opening
2. Stoploss: No trade open after 1 loss trade each day (number of loss trades adjustable)
3. Expiry: after 6 bars (number of bars adjustable)
Phát hành các Ghi chú:
Fix bug at stoploss line (from Line 78 -> 85)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?