inno14

BO - RSI - M5 Backtesting

BO - RSI - M5 Backtesting -Rule of Strategy

A. Data
1. Chart M5 IDC
2. Symbol: EURJPY

B. Indicator
1. RSI
2. Length: 12 (adjustable)
3. Extreme Top: 75 (adjustable)
4. Extreme Bottom: 25 (adjustable)

C. Rule of Signal
1. Put Signal
* Rsi create a temporary peak over Extreme Top
row61: peak_rsi= rsi>rsi and rsi>rsi and rsi<rsi and rsi>rsi_top
2. Call Signal
* Rsi create a temporary bottom under Extreme Bottom
row62: bott_rsi= rsi<rsi and rsi<rsi and rsi>rsi and rsi<rsi_bot

D. Rule of Order
1. Only 1 trade opening
2. Stoploss: No trade open after 1 loss trade each day (number of loss trades adjustable)
3. Expiry: after 6 bars (number of bars adjustable)
Phát hành các Ghi chú: Fix bug at stoploss line (from Line 78 -> 85)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Please correct the code, otherwise the indicator is not installed on the chart. Thanks!
Phản hồi
inno14 andrylapitsky
@andrylapitsky, Thanks, pls apply new version above.
Phản hồi