SeaSide420

HMA_PPT Strategy

HMA_X & Pivot Profit Taker combo

LOL!

change the settings to suit your favorite pair/TF before cry yourself to sleep.

doesnt repaint? ----> YOU TELL ME :-D
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?