rumpypumpydumpy

Conway's Game of Life [NOT AN INDICATOR]

608 lượt xem
32
This is not an indicator, just for fun and testing out the new table functions.

Requires bar replay to calculate (quickly) one generation to the next.
A random pregen seed and a few other known seeds picked at random. The limited grid dimensions affect the outcome for some.
Phát hành các Ghi chú: Added option to repopulate with a pseudo random seed on regular intervals
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?