DroneASR

Smoothed Heiken Ashi

Heiken Ashi with price values smoothed via 14-EMA .

On the example chart you can compare it to a regular Hash using blue for upward trends
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Cool indicator
Sir, can u add signal or alert when color of hekin ashi changes
Phản hồi
This is cool one to know the trend smoothly from low to high ! If you have some time please add signal on this indicator indicating trend reversal dialogue above or below the candles ! That would be more awesome !
Phản hồi