mortdiggiddy

Bollinger/Donchian Channels

Provides a blending of Bollinger Bands and Donchian Channels with shading criteria between.
Phát hành các Ghi chú: Added second set of Bollinger Bands with second STDEV multiplier.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added MTF aspect to all outputs.
  • Updated to Pine Version 3.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?