RicardoSantos

Local Volatility

The traditional calculation of volatility involves computing the standard deviation of returns,
which is based on the mean return. However, when the asset price exhibits a trending behavior,
the mean return could be significantly different from zero, and changing the length of the time
window used for the calculation could result in artificially high volatility values. This is because
more returns would be further away from the mean, leading to a larger sum of squared deviations.
To address this issue, our Local Volatility measure computes the standard deviation of the
differences between consecutive asset prices, rather than their returns. This provides a measure of
how much the price changes from one tick to the next, irrespective of the overall trend.
~ arxiv.org/abs/2308.14235
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?