Hashtag_binary

Cobra Kai Trading System by Hashtag_binary

- This indicator was developed with the intention of simplifying the technical analysis of traders.

- It is very simple to use and is applicable to any strategy, be it Forex, Binary Options or even Cryptocurrencies.

- It comes with alerts included when it reaches or exceeds the support or resistance line established by the indicator.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ Hashtag_binary để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Bình luận

how to get permission?
+3 Phản hồi
Please grant trial
Phản hồi
Can I access this
Phản hồi
I need this
Phản hồi
CAN I GET THE TRAIL ACCESS PLS
Phản hồi
Can I access this?
Phản hồi
i want this indicator!!
Phản hồi
I need this
Phản hồi
very cool! Is it open for access to public?
Phản hồi
@slywizard, send me a private message so i can explain
Phản hồi