loxx

ATR Adaptive EMA [Loxx]

ATR adaptive EMA is an exponential moving average with dynamic ATR-adjusted length inputs.

What is Average True Range (ATR)?
The average true range (ATR) is a technical analysis indicator, introduced by market technician J. Welles Wilder Jr. in his book New Concepts in Technical Trading Systems, that measures market volatility by decomposing the entire range of an asset price for that period.1

The true range is taken as the greatest of the following: current high less the current low; the absolute value of the current high less the previous close; and the absolute value of the current low less the previous close. The ATR is then a moving average, generally using 14 days, of the true ranges.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?