FLeite28

Ehlers Super Passband Filter

1565 lượt xem
112
As someone hidden my old script that is just what one guy copied from a book from John Ehlers . I rewrite what i read in the book.
I also found this. So i rewrite this to the guys that was using it. If it hiddes again i will just keep it to myself and downgrade my plan in this TV
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.
// Ehlers Super Passband Filter script may be freely distributed under the MIT license.

I wrote 5 times to be clear. If you guys dont understand portuguese go to the translator to understand what i am explaining in // inside the code.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?