LeviathanCapital

Open Interest Suite [Aggregated] - By Leviathan

This script is an all-in-one indicator that uses aggregated Open Interest data to plot OI candles, Open Interest Delta, OI x rVOL, and OI RSI. It also includes tools such as an OI Distribution profile, large OI increase/decrease coloring, a Stats Screener, and much more.

You can select and have the script plot the following:
- Open Interest in the form of OHLC candles
- Open Interest Delta in the form of a histogram
- Open Interest x Relative Volume in the form of a histogram
- Open Interest RSI in the form of a line

Additional features include:
- OI Distribution Profile (It shows the distribution of open interest in the visible range on y axis. This makes it easier to identify when Open Interest is relatively high or low and at which values most of the action took place)
- Stats screener (The screener includes the real-time net Open Interest value, Rekt Longs/Rekt Shorts based on large OI decreases and Aggressive Longs/Shorts based on large OI increases)
- Coloring (You can color OI Delta nodes, background and chart candles based on large OI increases/decreases)
- more

Instructions for the settings will be provided in the tooltips shortly.

Full credit goes to @KioseffTrading for the profile generation code.

Register and get access to exclusive scripts:
WOO X: referral.woo.org/7MY2
Bybit: partner.bybit.com/b/Leviathan
BingX: bingx.com/partner/Leviathan

Or buy me a coffee (TRC20):
TYvSEsDpNNNjnMUMtdDKQkWupzn3zfRCC6
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?