loxx

Pips-Stepped, Adaptive-ER DSEMA w/ DSL [Loxx]

loxx Cập nhật   
Pips-Stepped, Adaptive-ER DSEMA w/ DSL is an Efficiency-Ratio-Adaptive, Double-Smoothed EMA with Pips Stepping and Discontinued Signal Lines. This combination reduces noise and improves signal quality.

What is Double Smoothed Exponential Moving Average (DSEMA) ?
The Double Smoothed Exponential Moving Average is a lot less laggy compared to a traditional EMA . It's also considered a leading indicator compared to the EMA , and is best utilized whenever smoothness and speed of reaction to market changes are required.

What is the efficiency ratio?
In statistical terms, the Efficiency Ratio tells us the fractal efficiency of price changes. ER fluctuates between 1 and 0, but these extremes are the exception, not the norm. ER would be 1 if prices moved up 10 consecutive periods or down 10 consecutive periods. ER would be zero if price is unchanged over the 10 periods.

Included:
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • EMA and FEMA Signal/ DSL smoothing
  • Loxx's Expanded Source Types
Phát hành các Ghi chú:
Source type library update

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?