cryptoscores

CS Basic Scripts - Stochastic Special (Strategy)

This Stochastic Special Strategy features inputs for:

- Custom Backtesting Date Range
- Long and Short Strategy Discinctions
- Utilize SMI, RSI , Martingale, and Body-Filter Strategy
- Adjust the SMI Percent Lengths and Limit
- Automate with the Autoview Trading Bot

Strategy script may be tested by favoriting and adding to any chart.

Study script is available for automated trading at http://www.cryptoscores.org
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận