cheatcountry

Ehlers Mesa Spectrum Dominant Cycle [CC]

The Mesa Spectrum Dominant Cycle was created by John Ehlers and this is the foundation for many indicators he created that would later follow. This is his updated version of his original Mesa algorithm and I do not recommend this indicator as a stand alone for trading. This is more of an informational indicator that will tell you the current dominant cycle period which is the approximate period between peaks and valleys in the underlying data. I have color coded buy signals just in case with both strong and normal signals. Darker colors are strong and lighter colors are normal. Buy when the line is green and sell when it is red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!
Phát hành các Ghi chú: Fixed a typo pointed out by @u053541

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?